Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Dokumentu un arhīva pārvaldība (80 st.)

Programmas mērķis: Sekmēt izglītojamo spējas pārvaldīt un arhivēt organizācijas dokumentus.

 

Galvenās tēmas: Dokumentu pārvaldības kārtības izstrāde, Lietu nomenklatūras izstrādāšana un aktualizēšana saskaņā ar spēkā esošiem reglamentējošiem dokumentiem, dokumentu sistematizācija, arhīva pārvaldības organizēšana u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, diskusijas, grupu darbs, praktiskais darbs grupās, situāciju modelēšana, informācijas tehnoloģiju izmantošana. 50 st. nodarbības klātienē, 30 st. praktiskie darbi tālmācībā.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

 

Pieteikties