Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Grāmatvedības un finanšu datu apkopošana un analīze (160 akad.st.)

 

Programmas “Grāmatvedības un finanšu datu apkopošana un analīze” mērķis:

Sniegt zināšanas un prasmes finanšu datu analīzē, finanšu plānošanā  un pārskatu sagatavošanā, lai veicinātu prasmes risināt uzņēmumu finanšu problēmas, izmantojot datu analīzes, novērtēšanas un plānošanas metodes, izmantojot vispārpieejamās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

                                                                                                                                               

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:

  • Attīstīt izglītojamo zināšanas un prasmes, izmantot informācijas un tehnoloģijas:
  • Finanšu pārskata informācijas kvalitātē bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķinu veikšana, izmantojot Excel
  • Finanšu analīzes un analīzes digitālo rīku nozīme uzņēmumu vadībā un finanšu lēmumu pieņemšanā.
  • Finanšu analīzes metodes, izmantojot  digitālos vispārpieejamos datu analīzes rīkus.
  • Finanšu analīzes datu novērtēšana un attēlošana lēmumu pieņemšanai, izmantojot MS Excel
  • Būtiskākie nosacījumi finanšu plānošanā.
  • Izmaksu klasifikācija, produkta pašizmaksas noteikšanā, veiksmīgu finanšu lēmumu pieņemšanai.
  • Uzņēmuma budžeta plānošanas pamatprincipi un mūsdienu tehnoloģiju pielietojums plānošanas procesā Excel un Tilde datorprogrammās
  • Kritiskā punkta analīzes izmantošana finanšu lēmumu pieņemšanā.
  • Lēmumu pieņemšana nenoteiktības apstākļos.

 

Mācību metodes:

Mācību metožu izmantošana ir saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem, uzsvars likts uz pieejama programmnodrošinājuma izmantošanu finanšu analīzē. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīgā metožu klāsta izvēlas to mācību metodi, kura ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Programmas apguves laikā tiks izmantotas šādas mācību metodes: lekcijas, debates, diskusijas, situāciju izspēle un analīze, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, darbs ar datorprogrammām.

 

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas un prasmes finanšu datu analīzē, finanšu plānošanā  un pārskatu sagatavošanā, lai veicinātu prasmes risināt uzņēmumu finanšu problēmas, izmantojot datu analīzes, novērtēšanas un plānošanas metodes, izmantojot vispārpieejamās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

 

Galvenās tēmas: Finanšu pārskati - galvenais informācijas avots, finanšu vadības sistēma, ekspresdiagnostika un finansiālā stāvokļa analīze, finanšu analīzes datu novērtēšana un attēlošana lēmumu pieņemšanai MS Excel un Tildes datorpgorammās, uzņēmuma budžeta plānošanas pamatprincipi u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, debates, diskusijas, situāciju izspēle un analīze, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, darbs ar datorprogrammām.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties