Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana 4.0 (ITIL 4) (160 akad.st.)

Programmas “IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana 4.0 (ITIL 4)” mērķis:

Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas informācijas tehnoloģiju vadībā un pārvaldībā, IT sistēmu un procesu sakārtošanā organizācijā, atbilstoši starptautiskajam ITIL standartam.

                                                                                                                                                           

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:

  • Zināšanas un sapratne par uzņēmuma pārvaldības līmeņiem, galvenajām sastāvdaļām un ITIL vietu un lomu organizācijā kopumā,
  • Nodrošināt prasmes saistībā ar pakalpojumu stratēģijas un saistīto procesu veidošanu,
  • Nodrošināt prasmes saistībā ar pakalpojumu sniegšanu un saistīto procesu veidošanu organizācijas attīstības vajadzībām.

 

Mācību metodes:

Mācību metožu izmantošana ir cieši saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīgā metožu klāsta izvēlas to mācību metodi, kura ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Izmantojamās mācību metodes: lekcijas un prezentācijas, informācijas demonstrējums, diskusijas, projektu metodes, situāciju izpēte un  analīze, praktisko darbu prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana.

 

Programmas mērķis: Sniegt padziļinātas praktiskas iemaņas informācijas tehnoloģiju vadībā un pārvaldībā, IT sistēmu un procesu sakārtošanā organizācijā, atbilstoši starptautiskajam ITIL standartam.

 

Galvenās tēmas: Uzņēmums kā vienota sistēma - līmeņi un uzņēmuma sastāvdaļas un ITIL vieta un loma uzņēmumā kopumā, IT pakalpojumu stratēģijas vadība, ieviešanas plānošana un atbalsts, pieprasījumu izpilde, IT pakalpojumu un saistīto procesu nepārtraukta uzlabošana u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas un prezentācijas, informācijas demonstrējums, diskusijas, projektu metodes, situāciju izpēte un  analīze, praktisko darbu prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties