Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Produkta veidošana un pārdošana (140 st.)

Programmas mērķis: Sekmēt izglītojamā spējas radīt produktu (preci/pakalpojumu), piedāvāt radīto produktu tirgū un pārdot to. Attīstīt un paplašināt izglītojamā prasmes.

 

Galvenās tēmas: Produkta veidošanas pamatprincipi, izmaksu noteikšana un klasifikācija, produkta unikalitāte un ilgtspējība, klientu vajadzības un motivācija, ilgtspējīgu attiecību veidošana ar klientiem, LR likumdošana saistībā ar produkta veidošanu un pārdošanu u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, darbs ar tekstu, debates, diskusijas, mācību ekskursijas, projektu metodes, situāciju izspēle un analīze, eseja, uzdevumu risināšana, klausīšanās, induktīvā domāšana, izpēte, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana. 80 st. nodarbības klātienē, 60 st. praktiskie darbi tālmācībā.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties