Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Projektu bizness (160 st.)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskas zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas sekmējot pieaugušā spējas veiksmīgi iesaistīties uz projektiem balstītā biznesā jebkurā tā līmenī - no darbinieka, kurš izprot notiekošo, līdz potenciālam vadītājam, kurš plāno un organizē.   

    

Galvenās tēmas: Projektu un to vadības attīstības vēsturisks pārskats, projektu biznesa rašanās, projektu biznesa organizāciju tipi, projekta definīcija un jēdziens, projektu vadīšana un projektu vadītājs - definīcija un būtība, projektu biznesa organizāciju noslodzes, struktūras un darbaspēka specifika, klienta (iekšējā vai ārējā) vajadzībās centrēta darbība, to izzināšana un komunikācija, sadarbība ar citām ārējām iesaistītajām grupām (piegādātāji, sadarbības partneri, gala lietotāji u.c.), sava piedāvājuma mārketēšana/pārdošana, konkrētu piedāvājumu sagatavošana (bidding), sarunu vadīšana, ar projektu saistītie turpmākie/nākotnes piedāvājumi,projektu biznesa ilgtspējīga stratēģiska vadība u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, darbs ar tekstu, debates, diskusijas, projektu metodes, situāciju izspēle un analīze, eseja, uzdevumu risināšana, klausīšanās, induktīvā domāšana, izpēte, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties