Izstrādāts metodiskais materiāls pieaugušo izglītības centriem par tiešsaistes tehnoloģiju izmantošanu programmu un kursu izstrādē

Īstenojot vērienīgu pētījumu, SIA “Magnetic Professional” komanda ir sagatavojusi metodisko materiālu, kas ir paredzēts pieaugušo izglītības centriem, kuri īsteno pieaugušo izglītības programmas un kursus. Tajā ir izklāstīti dažādi scenāriji, kā var efektīvi izmantot tiešsaistes tehnoloģijas pieaugušo izglītības programmu un kursu īstenošanā. Tāpat tajā ir apkopota gan zinātniskās literatūras, veikto aptauju un ekspertu interviju rezultāti, gan arī SIA “Magnetic Professional” profesionālā pieredze, organizējot pieaugušo izglītības programmas.

Šajā metodiskajā materiālā tiek izklāstīts pa soļiem, kā pedagogiem izvēlēties un īstenot vajadzīgo pieaugušo izglītības programmas vai kursa veidu, lai sasniegtu iecerētos mācību rezultātus.

Metodiskais materiāls sastāv no četrām daļām:

  1. daļa: Kā izvēlēties optimālu tiešsaistē īstenoto programmas vai kursa īpatsvaru?
  2. daļa: Dažādi scenāriji tiešsaistes izglītības programmas vai kursa īstenošanā
    1. scenārijs: kurss, kurš pilnībā noris tiešsaistē (asinhronā mācīšanās kādā no e-mācību vidēm)
    2. scenārijs: Ar tīmekļa palīdzību īstenots kurss (ar attīstītu izglītības platformu)
    3. scenārijs: hibrīda kurss (mācīšanās ar iespēju izglītojamajiem apmeklēt nodarbības klātienē vai tiešsaistē)
  3. scenārijs: jaukta tipa kurss (daļa kursa noris klātienē, daļa attālināti)
  4. daļa: Rekomendācijas pieaugušo izglītības centru administrācijai

Novēlām veiksmīgu metodiskā materiāla apguvi, kas sekmēs pieaugušo izglītības attīstību  Latvijas reģionu digitalizācijai un ekonomiskai izaugsmei!

 

Metodiskais materiāls ir pieejams:

 

Pētījums veikts pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma “Tiešsaistes pieaugušo izglītības attīstība Latvijas reģionu digitalizācijai un ekonomiskajai izaugsmei, reaģējot uz COVID-19” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/616) ietvaros, kuru īsteno izglītības iestāde SIA “Magnetic Professional”. Plašāka informācija par pētījumu: https://magneticpro.lv/postdoc/

Publicēts: 09.06.2023

Schedule Your Growth with Us

Empower Your Future, Today

Ready to take your business to the next level? Connect with us now and discover how our tailored solutions can drive your company’s growth. Fill out the form to schedule a consultation and start your journey towards success.

Contact Information
Your Company's Needs