Būvniecības procesa uzraudzība

būvniecības process
Galvenās tēmas
1. Būvniecības procesi un to iedalījums;
2. Būvniecību regulējošie normatīvie akti;
3. Iepirkumu dokumentācija un to sagatavošana būvniecības iepirkumam;
4. Būvniecības procesa svarīgākie posmi un to specifika;
5. Būvniecības informācijas sistēmu izmantošana būvniecības uzraudzībā;
6. Ģeogrāfiskā informācijas sistēma un tās izmantošana.
Mācību metožu izmantošana ir saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem, uzsvars tiek likts uz būvniecības procesa uzraudzību. Pasniedzējs, atšķirīgās situācijās no daudzveidīgā metožu klāsta, izvēlas to mācību metodi, kura ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Programmas apguves laikā izglītojamie izmanto šādas mācību metodes: lekcijas, prezentācijas, grupu diskusijas, situāciju izspēli un analīzi, pašpārbaudes testus, grupas dalībnieku prezentācijas, patstāvīgos darbus, praktiskās mācības. Izglītojamie, izmantojot interneta resursus, patstāvīgi atrod būvniecību reglamentējošos būvnormatīvus, apkopo būtiskāko informāciju, diskutē par būvnormatīvu nozīmi Mācību materiāli un lekciju ieraksti tiek izvietoti Mācību iestādes Moodle sistēmā, kur ir iespējas organizēt diskusijas, un forumus starp izglītojamajiem un pasniedzēju, ievietot praktisko darbu uzdevumus un sagatavotos darbus, sniegt komentārus un atgriezenisko saiti par darbu vērtējumu. Komunikācijai un konsultācijām tiek izmantota Zoom platforma.
Biežākie jautājumi

Radušies jautājumi par mācību procesu? Aplūkojiet atbildes mūsu lapas sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi“.

Kursu pasniedz

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Visi komerckursi