Finanšu darbinieks (960 st.)

Pieteikšanās izglītības programmai ar 90% ES projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" tiek plānota augustā. Lai uzzinātu jaunākās aktualitātes lūdzu sekojiet informācijai mūsu mājaslapā, Facebook un Instagram.
Finanšu darbinieks
Apraksts

Izmaksas: 122 EUR jeb 10%, Eiropas Savienības līdzfinansējums 90%, kopējā kursu cena: 1220 EUR.

Ilgums: 960 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.)

Norises laiks: augusts – oktobris (darba dienu vakaros vai brīvdienās)

Apmācību programma ir orientēta uz dalībnieku grupām ar priekšzināšanām, gan bez priekšzināšanām un ietver galvenās tēmas:

1. Sabiedrības un cilvēka drošība (1., 2.līmenis).
2. Grāmatvedības pamati.
3. Skaidras naudas dokumentu apgrozība.
4. Bezskaidras naudas operācijas.
5. Komunikācija ar klientiem.
6. Finanšu informācijas analīze.
7. Darījuma risku novērtēšana.
8. Finanšu projekta izstrāde.
9. Atskaišu un pārskatu sagatavošana ieņēmumu uzskaite.
10. Finanšu darbinieka prakse.
11. Tiesiskā regulējuma piemērošana uzņēmējdarbībā.
12. Nodokļu režīma izvēle.
13. Sadarbība ar nerezidentiem.
14. Inovācijas profesionālajā darbībā finanšu uzskaites jomā.
15. Prakse 240 ak.st.

Programmas mērķi
Izglītības procesa rezultātā sagatavot grāmatvedi, kurš savas kompetences ietvaros veic grāmatvedības uzskaites pamatuzdevumus atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam patstāvīgi vai vadoša grāmatvedības speciālista uzraudzībā.
Galvenās tēmas
Sabiedrības un cilvēka drošība (1., 2.līmenis), grāmatvedības pamati, skaidras naudas dokumentu apgrozība, bezskaidras naudas operācijas, dokumentu kontrole, ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite, krājumu uzskaite, debitoru uzskaite, nākamo periodu izmaksu un uzkrāto ieņēmumu uzskaite, finanšu aizdevuma uzskaite, nākamo periodu izmaksu un uzkrāto ieņēmumu uzskaite, finanšu aizdevuma uzskaite, naudas līdzekļu uzskaite, pašu kapitāla uzskaite, kreditoru uzskaite, darba samaksa un atbilstošo nodokļu uzskaite, inventarizācija, ieņēmumu un izdevumu uzskaite, nodokļu deklarāciju un finanšu pārskatu sagatavošana, uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā, grāmatveža prakse, tiesiskā regulējuma piemērošana uzņēmējdarbībā, nodokļu režīma izvēle, sadarbība ar nerezidentiem, inovācijas profesionālajā darbībā finanšu uzskaites jomā.
Mācību metodes
Lekcijas, darbs ar tekstu, debates, diskusijas, mācību ekskursijas, projektu metodes, situāciju izspēle un analīze, eseja, uzdevumu risināšana, klausīšanās, induktīvā domāšana, izpēte, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, e-mācības, portfolio veidošana, vizualizēšana u.c.
Izglītības programmas dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība jeb profesija.

Pieteikšanās kursam

Pieteikšanās izglītības programmai ar 90% ES projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” tiek plānota augustā.  Ja jums rodas papildu jautājumi par pieteikšanos, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā: info@magneticpro.lv

Kursa pasniedzēji

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.