Lai uzzinātu jaunākās aktualitātes, lūdzu, sekojiet informācijai mūsu mājaslapā, Facebook, Instagram un Linkedin

IT pakalpojumu pārvaldība (ITIL)v4.0 un uzņēmumu IT arhitektūra (TOGAF)

IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana 4.0
Programmas mērķi
Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskas zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas sekmējot pieaugušā spējas veiksmīgi iesaistīties IT pakalpojumu pārvaldībā un izprast uzņēmuma IT arhitektūru jebkurā tā līmenī - no darbinieka, kurš izprot notiekošo, līdz potenciālam vadītājam, kurš plāno un organizē. Iemācīties izprast, veidot un vadīt uzņēmuma IT arhitektūru un atbilstoši tam arī IT pakalpojumu pārvaldību. Programma paredzēta tiem, kuri vēlas savā profesionālajā darbībā izmantot jaunākās ITIL 4 versijas ietvaru, uzlabojot un attīstot IT un citu pakalpojumu procesus, sniegumu un kvalitāti. Dalībniekiem būs iespēja apgūt galvenās ITIL 4 ietvara koncepcijas, principus un procesu modeļus IT pakalpojumu pārvaldības (IT Service Management (ITSM)) kvalitātes nodrošināšanai. Diskusijās un praktiskajos uzdevumos dalībnieki spēs izprast un analizēt labās prakses piemērus, un pratīs tos pielietot pilnveidojot un attīstot savu uzņēmumu IT pakalpojumu pārvaldības procesus.
Galvenās tēmas
1. Papildināt izglītojamā zināšanas ar aktuālajām tēmām, kas saistītas ar IT pakalpojumu pārvaldību un uzņēmuma IT arhitektūru, kā arī attīstīt prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai darbībai IT jomā;
2. Apgūt ITIL un TOGAF starptautiskās labās prakses pamatus, kas dod iespēju iegūt atbilstošos starptautiski atzītos sertifikātus
Mācību metodes
Mācību metožu izmantošana ir saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem, uzsvars likts uz ITIL un TOGAF terminoloģijas un vadlīniju apguvi. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīgā metožu klāsta izvēlas to mācību metodi, kura ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Programmas apguves laikā tiks izmantotas šādas mācību metodes: lekcijas, grupu diskusijas, situāciju izspēle un analīze, pašpārbaudes testi, grupas dalībnieku prezentācijas, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana. Mācību materiāli un lekciju ieraksti tiek izvietoti Mācību iestādes Moodle sistēmā, kur ir iespējas organizēt diskusijas, un forumus starp izglītojamajiem un pasniedzēju, ievietot praktisko darbu uzdevumus un sagatavotos darbus, sniegt komentārus un atgriezenisko saiti par darbu vērtējumu. Komunikācijai un konsultācijām tiek izmantota Zoom platforma.
Izglītības programmas dokuments

Valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu.

Biežākie jautājumi

Radušies jautājumi par mācību procesu? Aplūkojiet atbildes mūsu lapas sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi“.

Pieteikšanās kursam

Ja jums rodas papildu jautājumi par pieteikšanos, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā: info@magneticpro.lv

Kursa pasniedzēji

Kursu vada biznesā praktizējoši speciālisti un nozares eksperti.

Gatis Graubiņš

Gatis ir TOGAF sertificēts uzņēmu arhitekts ar pieredzi uzņēmumu arhitektūras prakses ieviešanā starptautiskā uzņēmumā. Gatim ir arī ITIL Expert sertifikāts un pieredze dažādu IT procesu

Lasīt vairāk »

Anda Apine

Andai Apinei ir ITIL Expert sertifikāts un iepriekšēja pieredze ITIL ieviešanā starptautiskā uzņēmumā kopš 2005 gada, strādājusi gan kā projektu vadītājs un nodaļas vadītājs, gan

Lasīt vairāk »

Atsauksmes

Manā pieredzē, šie bija labākie kursi un labākā izdevība apgūt zināšanas par tik mazu samaksu! Iesaku šo mācību programmu apmeklēt pasniedzējas Andas vadībā, ļoti zinoša pasniedzēja. Uz visiem uzdotajiem jautājumiem spēja atbildēt saprotami un skaidri.

Tagad varu droši teikt, ka zinu kādu vietu un lomu ieņem ITIL organizācijā.

Paldies, mācību centra komandai, ka organizējat kursus pieaugušajiem!

Kursa programma, manuprāt, tika sastādīta ļoti pārdomāti un efektīvi. Tika mācīta gan teorētiskā daļa, gan praktiskie uzdevumi, kuri dažkārt nešķita tik vienkārši, bet pasniedzēja spēja tos izskaidrot saprotami “ļaužu valodā”, kas lieliski paliek atmiņā.

Ainārs Kalniņš


Kurss deva iespēju sastrukturēt jau esošo labo prakšu pieredzi, gūt zināšanas un iedvesmu uzlabojumiem pašu pārstāvētajās organizācijās. Pasniedzēja Anda Apine lieliski līdzsvaro teorijas apguvi ar pieredzes apmaiņas aktivitātēm. Aktīvi līdzdarbojoties, kursa ietvaros apgūtais materiāls ir pietiekams sekmīgai ITIL® 4 Foundation sertifikācijai.

Viesturs Kurmis

Biežāk uzdotie jautājumi

Apmācības – nodarbības notiek digitālā vidē, tāpēc apmācāmajam ir nepieciešams dators vai
planšetdators ar interneta pieslēgumu, viedtālrunis ar WhatsApp aplikāciju.

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo,
    profesionālo vai augstāko izglītību; 
  • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Izglītības programmas cenas ir individuāli norādītas pie katras programmas, bet apmācāmajam ir jāmaksā tikai 10% no pilnas summas.

Nodarbības notiks noteiktā laikā pēc iepriekš izziņota grafika, izmantojot tiešsaistes platformu Zoom (instrukcija par digitālās platformas lejupielādi un lietošanu tiks nodrošināta
slēdzot līgumu) veicot nodarbības ierakstu ar iespēju apmācāmajiem nodarbību noskatīties
vairākkārt.

Visu nodarbību materiāli – video, prezentācijas, testi, grupu un individuālie
praktiski darbi apmācāmajiem būs pieejami visu apmācības laiku līdz apmācības
noslēgumam mācību centra digitālajā platformā Moodle (www.moodle.magneticpro.lv),
kurai piekļuve tiek nodrošināta jebkurā laikā, katram dalībniekam izsniedzot viņa individuālo
piekļuves lietotājvārdu un paroli.

Katrai tēmai būs paredzēts pašnovērtējuma tests, kas
palīdzēs apmācāmajam novērtēt savu zināšanu un izpratnes līmeni. Nodarbību laikā tiks
organizēta nodarbības materiāla apspriešana un uzdevumi nelielās diskusijas grupās, ar
iespēju uzdot jautājumus un saņemt uz tiem pasniedzēja atbildes Moodle sistēmā. Pēc
noteiktu tēmu apguves tiks organizēti testi vai patstāvīgie uzdevumi, kas apliecinās tēmu
teorijas apguvi un praktisko iemaņu iegūšanu. Apmācību digitālā platforma nodrošina
diskusijas starp apmācāmajiem un pasniedzēju ārpus nodarbībām un nodrošina konsultācijas
tēmu apguvē.

Apmācāmajiem tiks organizēta savstarpējā saziņa un saziņa ar pasniedzēju
izmantojot mobilās aplikācijas, e-pastu un mācību centra apmācību digitālo platformu. Apmācāmu dalību nodarbībās fiksēs apmeklējumu tabulās, kas būs pieejamas pasniedzējiem
un apmācāmajiem Moodle sistēmā, lai varētu sekot savam nodarbību apmeklējumam un testu
un veikto patstāvīgo uzdevumu novērtējumam. Mācību procesā pasniedzējs var izmantot
papildus digitālos rīkus un bezmaksas programmnodrošinājumu, tādas kā – Google Doc,
Jamboard, Scrumler, Miro vai Cromacom, kas padarīs attālinātās mācības interaktīvākas un
palīdzēs labāk saprast un apgūt mācību vielu.

Par katra rīka lejupielādi un izmantošanu
apmācāmajiem tiks izsūtītas instrukcijas un atbalsts pa telefonu, ja rodas grūtības ar
programmnodrošinājuma lietošanu.

Nodarbības notiks 2 reizes nedēļā, slēdzot līgumu tiks iesniegts grafiks. Ja kādā kursā būs
vairākas grupas, apmācāmajam būs iespēja izvēlēties sev pieejamākās dienas, to varēs
redzēt pie reģistrācijas uz noteikto programmu. Katram apmācāmajam tiks izsūtīta vēstule, kur 
varēs pieteikties uz konkrētajām dienām.

Nodarbība ir jāatstrādā pieslēdzoties citas grupas nodarbībai par izlaisto tēmu. Nedrīkst izlaist vairāk kā 20% no visa nodarbību skaita.

Var, bet par otru kursu jāmaksā pilna kursa summa, jo ES projekts sedz tikai viena kursa izmaksas.

Ja iesāktās programmas tēmas ir saderīgas ar jauno izvēlēto programmu vai jaunā programma vēl tikai sāks apmācības – tas ir iespējams.

Katrā izglītības programmā ir paredzēts vai nu ieskaite vai noslēguma darbs, kas tiek vērtēts ar atzīmi. Pēc
sekmīgas pabeigšanas, kas ir ne mazāk kā 4 balles, tiek izsniegta apliecība par attiecīgā kursa
pabeigšanu.

Priekšrocības ir – iespēja mainīt darba profilu vai karjeras iespējas esošajā darbā. Iespēja
paplašināt savu redzesloku savā izvēlētajā tēmā, vai paaugstināt kvalifikāciju.

Bez priekšzināšanām iesakām pieteikties cilvēkiem, kuri pilnīgi neko nav dzirdējuši par interesējošo mācību programmu.
Ar priekšzināšanām iesakām pieteikties cilvēkiem, kuri jau ir dzirdējuši par šo tēmu vai ir nepieciešamas padziļinātākas zināšanas interesējošajā mācību programmā.

Mācību programmas 160 st. ilgst 4 mēnešus.


Mācību programmas 960 st. ilgst 9 mēnešus.

Precīzu dienas grafiku iesniegsim līdz ar līguma parakstīšanu. Nodarbības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00. Viena nodarbība būs online lekcijas, otra patstāvīgais darbs vai ieraksta lekcijas noklausīšanās.

Atkārtoti pieteikties un iesaistīties mācībās var ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc iepriekšējās mācību programmas dalības pārtraukšanas dienas. Ja iepriekš esat veiksmīgi pabeidzis mācības pieaugušo izglītības programmā, jums no šī gada ir iespēja mācīties otro reizi (iepriekš drīkstēja mācīties tikai vienreiz).

Visi attālināto mācību kursi