Kvalitātes vadības pamati digitālās transformācijas procesā

Kvalitātes vadības pamati uzņēmējdarbības uzlabošanai
Galvenās tēmas
1. Kvalitātes sistēmas pamati.
2. Atbilstības novērtēšana.
3. Kvalitātes izmaksu un resursu analīze.
4. Kvalitātes audits.
5. Procesu analīze un vadība.
6. Datu veidi. Datu iegūšana un analīze.
7. Korekcija, korektīvā darbība, preventīvā darbība.
8. Kvalitātes pilnveides metodes.
9. Six Sigma un Lean procesi, to pilnveides vadība – DMAIC metodoloģija.
Mācību metožu izmantošana ir saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem, uzsvars likts uz pieejamu datorprogrammu izmantošanu projektu vadībā. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīgā metožu klāsta izvēlas to mācību metodi, kura ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Programmas apguves laikā tiks izmantotas šādas mācību metodes: lekcijas, debates, diskusijas, situāciju izspēle un analīze, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana. darbs ar datorprogrammām, praktiskā projektu izveide un uzraudzība digitālā vidē. Mācību materiāli un lekciju ieraksti tiek izvietoti Mācību iestādes Moodle sistēmā,, kur ir iespējas organizēt diskusijas, un forumus starp izglītojamajiem un pasniedzēju, ievietot praktisko darbu uzdevumus un sagatavotos darbus, sniegt komentārus un atgriezenisko saiti par darbu vērtējumu. Komunikācijai un konsultācijām tiek izmantota Zoom platforma.
Biežākie jautājumi

Radušies jautājumi par mācību procesu? Aplūkojiet atbildes mūsu lapas sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi“.

Kursu pasniedz

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Visi komerckursi