Namu pārzinis (960 st.)

Pieteikšanās izglītības programmai ar 90% ES projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" tiek plānota augustā. Lai uzzinātu jaunākās aktualitātes lūdzu sekojiet informācijai mūsu mājaslapā, Facebook un Instagram.
Namu pārzinis
Apraksts

Izmaksas: 122 EUR jeb 10%, Eiropas Savienības līdzfinansējums 90%, kopējā kursu cena: 1220 EUR.

Ilgums: 960 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.)

Norises laiks: augusts – oktobris (darba dienu vakaros vai brīvdienās)

Apmācību programma ir orientēta uz dalībnieku grupām ar priekšzināšanām, gan bez priekšzināšanām un ietver galvenās tēmas:

1. Sabiedrības un cilvēka drošība (1., 2.līmenis).
2. Ēku apsaimniekošanas darbi.
3. Vides aizsardzība namu apsaimniekošanā.
4. Ēku uzturēšana un saglabāšana.
5. Ēku un būvju vizuālā pārbaude.
6. Ēku apkopes organizēšana.
7. Sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana.
8. Teritorijas labiekārtošanas darbi.
9. Atkritumu apsaimniekošana.
10. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana.
11. Būvniecības darbu plānošana un organizēšana.
12. Remonta darbu organizēšana.
13. Namu pārziņa prakse.
14. Ēku pārvaldīšana.
15. Komercaprēķini.
16. Projektu vadīšana ēkās un būvēs.
17. Tāmēšana.
18. Prakse 240 ak.st.

Programmas mērķi
Izglītības procesa rezultātā, nodrošinot profesionālās izglītības programmas apguvi, sagatavot namu pārzini, kurš spēs nodrošināt ēku un citu būvju pārvaldīšanu, fizisku saglabāšanu un tām pieguļošo teritoriju, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu un vides objektu fizisku saglabāšanu un uzturēšanu tehniskā kārtībā atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.
Galvenās tēmas
Sabiedrības un cilvēka drošība (1., 2.līmenis), ēku apsaimniekošanas darbi, vides aizsardzība namu apsaimniekošanā, ēku uzturēšana un saglabāšana, ēku un būvju vizuālā pārbaude, ēku apkopes organizēšana, sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana, teritorijas labiekārtošanas darbi, atkritumu apsaimniekošana, energoefektivitātes pasākumu īstenošana, būvniecības darbu plānošana un organizēšana, remonta darbu organizēšana, namu pārziņa prakse, ēku pārvaldīšana, komercaprēķini, projektu vadīšana ēkās un būvēs, tāmēšana, prakse 240 ak.st.
Mācību metodes
Lekcijas, darbs ar tekstu, debates, diskusijas, mācību ekskursijas, projektu metodes, situāciju izspēle un analīze, eseja, uzdevumu risināšana, klausīšanās, induktīvā domāšana, izpēte, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, e-mācības, portfolio veidošana, vizualizēšana u.c. Neklātienes apmācību organizēšanai tiks izmantoti testi, audio un video apmācību lekcijas un praktisko uzdevumu demonstrējumi un mācību materiāli prezentāciju un tekstu veidā digitālajā platformā www.moodle.magneticpro.lv. Katram apmācāmajam tiek piešķirta piekļuve materiāliem apmācību laikā, ar piekļuvi visiem materiāliem, testiem, kontroldarbiem un apmācību pasākumu kalendāram.
Izglītības programmas dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība jeb profesija.

Pieteikšanās kursam

Pieteikšanās izglītības programmai ar 90% ES projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” tiek plānota augustā.  Ja jums rodas papildu jautājumi par pieteikšanos, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā: info@magneticpro.lv

Kursa pasniedzēji

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.