Lai uzzinātu jaunākās aktualitātes, lūdzu, sekojiet informācijai mūsu mājaslapā, Facebook, Instagram un Linkedin

Vides aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana

Vides aizsardzība
Programmas mērķi
Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskās un prakstiskās zināšanas un pamatprasmes vides zinātnē – cilvēka un dabas mijiedarbībā, iltermiņa resursu izmantošanā, zaļajā enerģijā, ūdens resursu ilgtspējīgā izmantošanā, dabas aizsardzības principos un visu šo jēdzienu savstarpējās mijiedarbības nozīmes izpratne. Palīdzēt izglītojamam rast iespējas veikt saimnieciskās darbības balstoties uz ilgtspējīgas attīstības, energoefektivitātes principu pamatiem. Veicināt izglītojamo izmantot iegūtās zināšanas un pieņemt videi draudzīgus lēmumus ikdienas dzīves gaitās, kā arī sekot līdzi ekoloģiskiem tehnoloģiju risinājumiem.
Galvenās tēmas
1. Zaļās domāšanas un ilgtspējīgās attīstības jēdzieniem no dažādiem aspektiem -nozīmi ekonomiskā attīstībā, sociālā vidē, ekosistēmu un vides daudzveidības saglabāšanā;
2. Efektīvu resursu izmantošanu, cilvēka un dabas veiksmīgu mijiedarbību, attīstības iespējām;
3. Zaļās enerģijas principiem un attīstības iespējām, finansējuma piesaisti, zaļās enerģijas nozīmi nākotnē;
4. Ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanas principiem, nozīmīgumu, klimata izmaiņu ietekmi uz ūdens resursu, sagatavošanos un adaptēšanos nestandarta / krīzes situācijām;
5. Ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas nozīmi, principiem, noteikumiem, attiecīgo likumdošanu, kā arī attīstības iespējām;
6. Zaļajiem sertifikātiem – to nozīmi, darbību un nosacījumiem to iegūšanai;
7. Zaļā iepirkuma principiem, iespējām, nozīmi ilgtspējīgā attīstībā;
8. Iegūt nepieciešamo informāciju, pārzināt informācijas apriti attiecīgajā jomā, rast atbildes uz interesējošiem jautājumiem, iespējām iesaistīties projektos;
9. Izprast cilvēka un vides mijiedarbību, ilgtspējīgas resursu izmantošanas principu nepieciešamību;
10. Iegūt un analizēt informāciju par zaļo enerģiju, efektīvu energoresursu izmantošanu, saimniekošanas iespējām;
11. Videi draudzīgā atkritumu apsaimniekošanā, atkritumu šķirošanā;
12. Izmantot normatīvos dokumentus;
13. Sagatavot dokumentāciju Zaļajam iepirkumam;
14. Izmantot videi un dabai draudzīgus ieteikumus dzīves kvalitātes uzlabošanai;
15. Cilvēka un vides mijiedarbības, zaļās domāšanas un ilgtspējīgas attīstības principos;
16. Attīstības iespējas ilgstpējīgas ekonomikas, zaļās enerģijas, ūdens resursu izmantošanas jomas.
Mācību metodes
Mācību metožu izmantošana ir saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem. Programmas apguves laikā tiks izmantotas šādas mācību metodes: lekcijas, debates, diskusijas, prezentācijas, grupu darbi, klausīšanās, darbs ar tekstu, patstāvīgais darbs. Mācību materiāli un lekciju ieraksti tiks izvietoti Mācību iestādes MP Moodle sistēmā, kur ir iespējas ievietot praktisko darbu uzdevumus un sagatavotos darbus, sniegt komentārus un atgriezenisko saiti par darbu vērtējumu. Komunikācijai un konsultācijām tiks izmantota Zoom platforma.
Izglītības programmas dokuments

Valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu.

Biežākie jautājumi

Radušies jautājumi par mācību procesu? Aplūkojiet atbildes mūsu lapas sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi“.

Pieteikšanās kursam

Ja jums rodas papildu jautājumi par pieteikšanos, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā: info@magneticpro.lv

Kursa pasniedzēji

Kursu vada biznesā praktizējoši speciālisti un nozares eksperti.

Biežāk uzdotie jautājumi

Apmācības – nodarbības notiek digitālā vidē, tāpēc apmācāmajam ir nepieciešams dators vai
planšetdators ar interneta pieslēgumu, viedtālrunis ar WhatsApp aplikāciju.

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo,
    profesionālo vai augstāko izglītību; 
  • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Izglītības programmas cenas ir individuāli norādītas pie katras programmas, bet apmācāmajam ir jāmaksā tikai 10% no pilnas summas.

Nodarbības notiks noteiktā laikā pēc iepriekš izziņota grafika, izmantojot tiešsaistes platformu Zoom (instrukcija par digitālās platformas lejupielādi un lietošanu tiks nodrošināta
slēdzot līgumu) veicot nodarbības ierakstu ar iespēju apmācāmajiem nodarbību noskatīties
vairākkārt.

Visu nodarbību materiāli – video, prezentācijas, testi, grupu un individuālie
praktiski darbi apmācāmajiem būs pieejami visu apmācības laiku līdz apmācības
noslēgumam mācību centra digitālajā platformā Moodle (www.moodle.magneticpro.lv),
kurai piekļuve tiek nodrošināta jebkurā laikā, katram dalībniekam izsniedzot viņa individuālo
piekļuves lietotājvārdu un paroli.

Katrai tēmai būs paredzēts pašnovērtējuma tests, kas
palīdzēs apmācāmajam novērtēt savu zināšanu un izpratnes līmeni. Nodarbību laikā tiks
organizēta nodarbības materiāla apspriešana un uzdevumi nelielās diskusijas grupās, ar
iespēju uzdot jautājumus un saņemt uz tiem pasniedzēja atbildes Moodle sistēmā. Pēc
noteiktu tēmu apguves tiks organizēti testi vai patstāvīgie uzdevumi, kas apliecinās tēmu
teorijas apguvi un praktisko iemaņu iegūšanu. Apmācību digitālā platforma nodrošina
diskusijas starp apmācāmajiem un pasniedzēju ārpus nodarbībām un nodrošina konsultācijas
tēmu apguvē.

Apmācāmajiem tiks organizēta savstarpējā saziņa un saziņa ar pasniedzēju
izmantojot mobilās aplikācijas, e-pastu un mācību centra apmācību digitālo platformu. Apmācāmu dalību nodarbībās fiksēs apmeklējumu tabulās, kas būs pieejamas pasniedzējiem
un apmācāmajiem Moodle sistēmā, lai varētu sekot savam nodarbību apmeklējumam un testu
un veikto patstāvīgo uzdevumu novērtējumam. Mācību procesā pasniedzējs var izmantot
papildus digitālos rīkus un bezmaksas programmnodrošinājumu, tādas kā – Google Doc,
Jamboard, Scrumler, Miro vai Cromacom, kas padarīs attālinātās mācības interaktīvākas un
palīdzēs labāk saprast un apgūt mācību vielu.

Par katra rīka lejupielādi un izmantošanu
apmācāmajiem tiks izsūtītas instrukcijas un atbalsts pa telefonu, ja rodas grūtības ar
programmnodrošinājuma lietošanu.

Nodarbības notiks 2 reizes nedēļā, slēdzot līgumu tiks iesniegts grafiks. Ja kādā kursā būs
vairākas grupas, apmācāmajam būs iespēja izvēlēties sev pieejamākās dienas, to varēs
redzēt pie reģistrācijas uz noteikto programmu. Katram apmācāmajam tiks izsūtīta vēstule, kur 
varēs pieteikties uz konkrētajām dienām.

Nodarbība ir jāatstrādā pieslēdzoties citas grupas nodarbībai par izlaisto tēmu. Nedrīkst izlaist vairāk kā 20% no visa nodarbību skaita.

Var, bet par otru kursu jāmaksā pilna kursa summa, jo ES projekts sedz tikai viena kursa izmaksas.

Ja iesāktās programmas tēmas ir saderīgas ar jauno izvēlēto programmu vai jaunā programma vēl tikai sāks apmācības – tas ir iespējams.

Katrā izglītības programmā ir paredzēts vai nu ieskaite vai noslēguma darbs, kas tiek vērtēts ar atzīmi. Pēc
sekmīgas pabeigšanas, kas ir ne mazāk kā 4 balles, tiek izsniegta apliecība par attiecīgā kursa
pabeigšanu.

Priekšrocības ir – iespēja mainīt darba profilu vai karjeras iespējas esošajā darbā. Iespēja
paplašināt savu redzesloku savā izvēlētajā tēmā, vai paaugstināt kvalifikāciju.

Bez priekšzināšanām iesakām pieteikties cilvēkiem, kuri pilnīgi neko nav dzirdējuši par interesējošo mācību programmu.
Ar priekšzināšanām iesakām pieteikties cilvēkiem, kuri jau ir dzirdējuši par šo tēmu vai ir nepieciešamas padziļinātākas zināšanas interesējošajā mācību programmā.

Mācību programmas 160 st. ilgst 4 mēnešus.


Mācību programmas 960 st. ilgst 9 mēnešus.

Precīzu dienas grafiku iesniegsim līdz ar līguma parakstīšanu. Nodarbības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00. Viena nodarbība būs online lekcijas, otra patstāvīgais darbs vai ieraksta lekcijas noklausīšanās.

Atkārtoti pieteikties un iesaistīties mācībās var ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc iepriekšējās mācību programmas dalības pārtraukšanas dienas. Ja iepriekš esat veiksmīgi pabeidzis mācības pieaugušo izglītības programmā, jums no šī gada ir iespēja mācīties otro reizi (iepriekš drīkstēja mācīties tikai vienreiz).

Visi attālināto mācību kursi