Mācības pieaugušajiem 2021: mācību centra MP piedāvātās programmas

Laikā no šī gada 31. maija līdz 30. jūnijam norisinās pieteikšanās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (turpmāk – ESF projekts) 6. kārtai. Mācības sāksies 2021. gada augustā/ septembrī.

Mācībām var pieteikties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis 25 gadu vecumu, ieguvis vismaz vidējo izglītību un ir nodarbinātā statusā (attiecināms arī uz bērna kopšanas atvaļinājumu, dīkstāves pabalstiem, strādājošiem pensionāriem un tml).

Līdzmaksājums par mācībām ir tikai 10% jeb EUR 51,20 par 160 h kursu programmām un 5% jeb EUR 78,05 programmai “Programmēšanas tehniķis” 960 h apjomā, pārējo daļu finansē ESF projekts.

Mācību centra MP piedāvātās programmas (160 akadēmiskās stundas)

Esam gandarīti pirmo reizi īstenot arī profesionālās pilnveides programmu “Programmēšana (Programmēšanas tehniķis – 3 PKL/atbilst 4 LKI līmenim)” kopumā 960 stundu apmērā, kurā iekļautas arī profesionālās prakses iespējas.

SIA “Magnetic Professional” mācību centrs MP (turpmāk – MP) piedāvā profesionālās pilnveides kursus kopš 2019. gada.  Lepojamies, ka neilgajā laika posmā MP programmām piesaistīti augsti kvalificēti mācībspēki un programmas absolvējuši vairāk kā 1 300 izglītojamo. Esam gandarīti saņemt daudzas labas atsauksmes no saviem absolventiem, kas rosinājis turpināt iesākto vēl augstākā līmenī. 2021.gada pavasarī MP darbu novērtēja arī neatkarīgi eksperti, akreditējot visas tobrīd MP īstenotās programmas uz maksimālo periodu – sešiem gadiem. Paralēli apmācību programmu organizēšanai MP īsteno vairākus projektus (piemēram, pēcdoktorantūras pētniecības projektu, ERASMUS+ projektu un citus), tāpat mūsu mācībspēki iesaistīti vairākos projektos augstskolās un citās institūcijās. Praktiski visi mūsu mācībspēki strādā nozares uzņēmumos un, lai labāk varētu dalīties ar savām zināšanām, savas prasmes papildinājuši kursos pedagoģijas jomā.

Attālinātas mācības

Mācības kopš 2020.gada norisinās attālināti, tādēļ īpaša uzmanība tiek veltīta interaktīvu digitālo rīku izmantošanai (Miro, Prāta kartes, Kickstarter, Design Crowd un daudzas citas). Tas ļauj veidot aktīvu tiešsaistes komunikāciju ar izglītojamiem, kuri atrodas attālināti, un vienlaicīgi palīdz viņiem ieviest jaunas saziņas metodes arī viņu darbavietās. Kā atzinuši izglītojamie – attālinātās mācības lielā mērā līdzinās mācībām klātienē, vienīgi ietaupās laiks un ceļa izdevumi nokļūšanai uz/ no mācību vietu.

Šajā kārtā mācības MP norisināsies nepilna laika formātā, aptuveni vienu trešo daļu no kursa īstenojot Zoom nodarbībās vienu dienu nedēļā (plkst. 18.00 – 21.10 darba dienu vakaros vai brīvdienās), savukārt pārējo laiku atvēlot patstāvīgam darbam izglītojamiem vēlamā laikā un ātrumā. Patstāvīgā darba kontrolei tiks piedāvāti zināšanas nostiprinoši pārbaudes darbi un pasniedzēju konsultācijas.

Šīs mācības ir unikāls veids konkurētspējas paaugstināšanai, ne velti katrā no ESF projekta iepriekšējām kārtām pieteikušies vairāki tūkstoši interesentu – 5. kārtai aptuveni 20 000, savukārt attālinātajai kārtai –  vairāk kā 11 000 nodarbināto (VIAA, 2021).

Apgūstiet jaunas digitālās prasmes

Mācīties un turpināt apgūt jaunas digitālās prasmes visa mūža garumā kļūst arvien svarīgāk varētu konkurēt darba tirgū. Tādēļ 6.kārtā Valsts izglītības attīstības aģentūra akcentējusi digitalizācijas prasmju attīstību, kas ir būtiska prioritāte Eiropas Savienībā. Saskaņā ar Eiropas Komisijas atzinumu, aptuveni 70% gadījumos uzņēmumi atzinuši, ka darbinieku digitālo prasmju trūkums ir bijis šķērslis investīciju piesaistei (Eiropas Komisija, 2021). Digitālās prasmes ir nepieciešamas gan programmētājiem un citiem IT speciālistiem, gan darbiniekiem, kuri strādā mārketingā, projektu vadīšanā un praktiski jebkurā citā sfērā. Līdz ar to zināšanas papildināt šobrīd ir ļoti būtiski ikvienam.

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.