Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija (bez priekšzināšanām) (160 st.)

Datu analīze
Programmas mērķi
Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas datu atkal izmantošanā, datu iegūšanā, datu analīzē un vizualizācijā, izmantojot MS Excel un citus digitālos datu apstrādes rīkus.
Galvenās tēmas
• Datu veidi, datu ieguves avoti un metodes, iepazīšanās ar dažāda programnodrošinājuma izmantošanu datu analīzē;
• Datu apvienošana (INDEX, MATCH);
• Datu interpretācijas iespējas un metodes, datu ievade un rediģēšana;
• Darbības ar darblapām, tabulām, funkcijām, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana;
• Darbs ar rakurstabulām (PivotTable) un rakursdiagrammām (PivotChart);
• Excel un tiešsaistes infografikas rīki u.c. iespēju analīzes un optimizācijas rīki;
Mācību metodes
Mācību metožu izmantošana ir saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem, uzsvars likts uz pieejamu datorprogrammu izmantošanu projektu vadībā. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīgā metožu klāsta izvēlas to mācību metodi, kura ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Programmas apguves laikā tiks izmantotas šādas mācību metodes: lekcijas, debates, diskusijas, situāciju izspēle un analīze, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana. darbs ar datorprogrammām, praktiskā projektu izveide un uzraudzība digitālā vidē. Mācību materiāli un lekciju ieraksti tiek izvietoti Mācību iestādes Moodle sistēmā,, kur ir iespējas organizēt diskusijas, un forumus starp izglītojamajiem un pasniedzēju, ievietot praktisko darbu uzdevumus un sagatavotos darbus, sniegt komentārus un atgriezenisko saiti par darbu vērtējumu. Komunikācijai un konsultācijām tiek izmantota Zoom platforma.
Izglītības programmas dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība jeb profesija.

Kursa pasniedzēji

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Inga Jēkabsone

Inga Jēkabsone ir pēcdoktorantūras pētniece SIA “Magnetic Professional”, kur analizē tiešsaistes pieaugušo izglītības attīstību Latvijas reģionu digitalizācijai un ekonomiskajai izaugsmei. Pirms pievienošanās mūsu uzņēmumam strādājusi

Ināra Kantāne

Ināra Kantāne strādājusi daudzos valstiski svarīgos projektos, kur pētījusi datu likumsakarības, piemēram, valsts pētījumu programmā EKOSOC-LV un vairākās citās. Pētījumu rezultātus publicējusi vairāk kā 20