IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana (160 st.)

IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana 4.0

Programma paredzēta tiem, kuri vēlas savā profesionālajā darbībā izmantot jaunākās ITIL 4 versijas ietvaru, uzlabojot un attīstot IT un citu pakalpojumu procesus, sniegumu un kvalitāti. Dalībniekiem būs iespēja apgūt galvenās ITIL 4 ietvara koncepcijas, principus un procesu modeļus IT pakalpojumu pārvaldības (IT Service Management (ITSM)) kvalitātes nodrošināšanai. Diskusijās un praktiskajos uzdevumos dalībnieki spēs izprast un analizēt labās prakses piemērus, un pratīs tos pielietot pilnveidojot un attīstot savu uzņēmumu IT pakalpojumu pārvaldības procesus.

Programmas mērķi
Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskas zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas sekmējot pieaugušā spējas veiksmīgi iesaistīties IT pakalpojumu pārvaldībā un izprast uzņēmuma IT arhitektūru jebkurā tā līmenī - no darbinieka, kurš izprot notiekošo, līdz potenciālam vadītājam, kurš plāno un organizē. Iemācīties izprast, veidot un vadīt uzņēmuma IT arhitektūru un atbilstoši tam arī IT pakalpojumu pārvaldību.
Galvenās tēmas
1. Papildināt izglītojamā zināšanas ar aktuālajām tēmām, kas saistītas ar IT pakalpojumu pārvaldību un uzņēmuma IT arhitektūru, kā arī attīstīt prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai darbībai IT jomā;
2. Apgūt ITIL starptautiskās prakses pamatus, kas dod iespēju iegūt atbilstošos starptautiski atzītos sertifikātus
Mācību metodes
Mācību metožu izmantošana ir saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem, uzsvars likts uz ITIL un TOGAF terminoloģijas un vadlīniju apguvi. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīgā metožu klāsta izvēlas to mācību metodi, kura ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Programmas apguves laikā tiks izmantotas šādas mācību metodes: lekcijas, grupu diskusijas, situāciju izspēle un analīze, pašpārbaudes testi, grupas dalībnieku prezentācijas, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana. Mācību materiāli un lekciju ieraksti tiek izvietoti Mācību iestādes Moodle sistēmā, kur ir iespējas organizēt diskusijas, un forumus starp izglītojamajiem un pasniedzēju, ievietot praktisko darbu uzdevumus un sagatavotos darbus, sniegt komentārus un atgriezenisko saiti par darbu vērtējumu. Komunikācijai un konsultācijām tiek izmantota Zoom platforma.
Izglītības programmas dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība jeb profesija.

Kursa pasniedzēji

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Anda Apine

Andai Apinei ir ITIL Expert sertifikāts un iepriekšēja pieredze ITIL ieviešanā starptautiskā uzņēmumā kopš 2005 gada, strādājusi gan kā projektu vadītājs un nodaļas vadītājs, gan