Ieva Brence

Ievas Brences pieredze saistīta ar projektu koordinēšanu, sagatavojot finanšu un administratīvās atskaites, kā arī veicot pētniecības darbu. Kopš 2020.gada ir vadošā pētniece divās valsts pētījumu programmās, kur pēta digitalizācijas un attālinātā darba aspektus. Ieguvusi Dr. zinātnisko grādu vadībzinātnē un vairākkārt papildinājusi zināšanas gan Latvijā, gan ārvalstīs par jautājumiem, kas saistīti ar pedagoģiju, ilgtspējīgu attīstību un digitālo mārketingu.

Schedule Your Growth with Us

Empower Your Future, Today

Ready to take your business to the next level? Connect with us now and discover how our tailored solutions can drive your company’s growth. Fill out the form to schedule a consultation and start your journey towards success.

Contact Information
Your Company's Needs