Izglītības iestāžu izaicinājumi

Noskaidroti galvenie pieaugušo izglītības iestāžu izaicinājumi COVID-19 ietekmē

Pandēmijas laiks ir bijis izaicinājumu pilns visās nozarēs, it īpaši izglītības sektorā. 2021.gada maijā un jūnijā izglītības iestādes, kas nodrošina pieaugušo izglītības procesu, piedalījās aptaujā par COVID-19 ietekmi uz pieaugušo izglītības iestāžu darbību. Kopumā piedalījās 60 izglītības iestādes, no kurām 43 atbildēja uz visiem aptaujas jautājumiem.

Kā galvenā izaicinājumu grupa tika izdalīta “Izaicinājumi ar izglītojamajiem”, tālāk seko izaicinājumu grupa “Izaicinājumi ar pedagogiem”. Kā mazāk svarīgi kopumā tika atzīti tehnoloģiskie izaicinājumi un administratīvie izaicinājumi.

Kopumā kā svarīgākos izaicinājumus izglītības iestādes atzina (sarindoti pēc svarīguma pakāpes):

  1. Pedagogu pārslodze;
  2. Pieteikumu skaits;
  3. Datortehnikas pieejamība un funkcionalitāte izglītojamajiem;
  4. Fragmentēta informācija par attālinātā izglītības procesa organizēšanu no valsts iestādēm;
  5. Izglītojamo nespēja pilnībā apgūt mācību vielu, mācoties tikai attālināti;
  6. Izglītojamo zemās digitālās prasmes;
  7. Izglītojamo motivācijas trūkums.

Papildus izglītības iestādes norādīja, ka izjūt lielu spriedzi, ka nav laicīgi pieejama informācija par ierobežojumiem, to atvieglojumiem vai citu informāciju, kas ietekmēs izglītības procesu, kas liedz savlaicīgi plānot savu darbību. Tāpat ir tādas pieaugušo izglītības programmas, kuras nav iespējams efektīvi īstenot attālināti. Vēl izglītības iestādēm īpaši izaicinoši ir nodrošināt izglītības procesu izglītojamajiem vecumā pēc 50 gadiem zemo digitālo prasmju un datortehnikas pieejamības dēļ.

Par spīti izaicinājumiem lielākā daļa izglītības iestāžu (89%) arī pēc pandēmijas noteikto ierobežojumu atcelšanas plāno organizēt gan klātienes, gan neklāties mācību procesu, kaut pirms pandēmijas lielākā daļa (65%) piedāvāja tikai klātienes mācības.

Pētījums veikts pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma “Tiešsaistes pieaugušo izglītības attīstība Latvijas reģionu digitalizācijai un ekonomiskajai izaugsmei, reaģējot uz COVID-19” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/616) ietvaros, kuru īsteno izglītības iestāde SIA “Magnetic Professional”.

izaicinajumu_grupaa.jpg