Erasmus+

ERASMUS+ projekts “Magnetic Professional mobilitāte”

Laikā līdz 2023.gada martam SIA “Magnetic Professional” mācību centrs MP (turpmāk – MP) īstenos ERASMUS+ projektu

ERASMUS+ mobilitātes projektam ir noteikti divi būtiskākie mērķi:

Mācībspēku mobilitātes, kuru ietvaros mācībspēki docēs nodarbības sadarbības institūcijās.

Administratīvā personāla mobilitātes (ēnošana). Līdz ar darbības paplašināšanos, kā arī ņemot vērā MP prioritātes attīstīt starptautisko sadarbību, administrācijas pārstāvjiem ir ļoti būtiski detalizēti iepazīties ar darba procesu organizēšanu līdzīgās institūcijās citās valstīs. Tiks pilnveidota metodika MP administratīvā darba organizēšanai.

Vizītes nodrošinās iespēju pieredzes apmaiņai, kā arī jaunu atziņu iegūšanu, īpaši koncentrējoties uz tādiem jautājumiem, kā jaunākās tendences nozarē un pieaugušo apmācībās, digitalizācija, ilgtspējīga attīstība un zaļā izaugsme. Tāpat vizītes nepieciešamas pieredzes pārņemšanai pieaugušo izglītības administrēšanas jomā, jo īpaši koncentrējoties uz dažādu segmentu (piemēram, cilvēku ar īpašām vajadzībām) iesaistīšanu pieaugušo izglītības procesos, mācību nodrošināšanu dažādu tautību un valstu pārstāvjiem.

Projektam izvēlēti partneri no Somijas, Itālijas, Grieķijas, Slovēnijas, Kipras, kuriem ir pieredze un zināšanas konkrētajās jomās. Projekta noslēgumā paredzēts seminārs, kurā tiks prezentētas mobilitātes atziņas.

Kontaktinformācija: Ieva Brence, ieva@magneticpro.lv

ERASMUS+ projekts “Art Welcomes Inclusion through Innovative Technologies” (ARTWIN)

Laikā no 2022.gada 1.februāra līdz 2024.gada 1.februārim SIA “Magnetic Professional” mācību centrs MP (turpmāk – MP) būs vadošais partneris ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektā “Art Welcomes Inclusion through Innovative Technologies” (turpmāk – ARTWIN).

“ARTWIN” mērķis ir paplašināt iespējas kultūras mantojuma izzināšanā – gan nodrošinot mākslas un kultūras jomu personālam mācības tehnoloģiju jomā, gan sekmējot interaktīvu digitālo rīku izmantošanu.

Sadarbībā ar partneriem no Itālijas, Somijas, Grieķijas, Kipras un Slovēnijas, kā arī piesaistot kolēģus no Liepājas Universitātes, tiks nodrošināti šādi būtiskākie rezultāti:

  • “ARTWIN labas prakses ceļvedis ES” attiecībā uz jaunajām tehnoloģijām un komunikācijas rīkiem, ko izmantot tūristu un cilvēku ar īpašām vajadzībām piesaistei mākslas un kultūras objektu izzināšanai;
  • “ARTWIN digitālās programmas rīku komplekts”, kura ietvaros tiks izveidots mācību materiāls, lai nodrošinātu mākslas un kultūras jomu pārstāvjiem zināšanas un prasmes attiecībā uz to, kā padarīt mākslu un kultūru pieejamu visiem.
  • “ARTWIN platforma”, kas kalpos kā atvērta izglītības digitālā platforma izstrādāto mācību materiālu nodrošināšanai visa projekta garumā. Platforma atbalstīs vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīvām mācībām, jo ikvienam būs pieejami mācību materiāli un resursi. 

 

Kontaktinformācija: Ieva Brence, ieva@magneticpro.lv

DigiMentor - digital promotion and protection skills for Creative and Tradition industries

“Digimentor” ir Erasmus+ 2020-1-FI01-KA204-066636 projekts, kurā bez Magnetic Professional piedalās divas Somijas, Norvēģijas , Itālijas un Horvātijas organizācijas. Projekta mērķis ir izstrādāt metodiku un digitālos mācību materiālus, lai nodrošinātu nepieciešamās zināšanas un prasmes tradicionālo amatnieku, mākslas un radošo profesiju pārstāvjiem digitālās vides izmantošanā savu izstrādājumu popularizēšanai un pārdošanai.

Magnetic Professional ir jāizstrādā mācību materiāli digitālajā mārketingā un e-komercijā, kas tiks tulkoti somu, sāmu, krievu, norvēģu, itāļu un horvātu valodās. Plašāk par projektu, tā partneriem un projekta attīstību digimentornetwork.eu

“Digimentor” projekta mērķis ir palielināt digitālās prasmes radošajās un tradicionālajās industrijās ārpus lielpilsētu teritorijām, tādējādi veicinot Eiropas kultūru un valodu daudzveidību.

Projekts radīts pašapkalpošanās kustību digitālās reklāmas veicināšanai mākslas un kultūras jomā strādājošiem darbiniekiem un uzņēmējiem, piemēram, māksliniekiem, dizaineriem un amatniekiem.

Saskaņā ar Eiropas Savienības 2020.gada stratēģiju, tās lielākā vērtība ir iedzīvotāji kombinācijā ar gudru un atbildīgu esošo resursu izmantošanu. Saskaņā ar Pasaules Bankas datiem, kultūras un radošās industrijas nodrošina nozīmīgu daļu no pasaules IKP un tie ir 7%. 2012.gada EUROSTAT ziņojums liecina, ka kultūras un radošās industrijas ir nodrošinājušas 535 miljardu EUR ienākumus, kas sastāda 4,2% no kopējā Eiropas Savienības IKP. Šajās jomās ir trešais lielākais nodarbinātības līmenis uzreiz aiz būvniecības un pakalpojumu sniegšanas. 

Paredzams, ka trešdaļa darbavietu tiks automatizētas, it īpaši lauku reģionos, taču kultūras un radošo industriju automatizācijas risks ir zem vidējā. Lai cīnītos ar demogrāfiskajām un tehnoloģiskajām problēmām Eiropas darba tirgū, radošo un tradicionālo nozaru organizācijām lauku apvidos ir jāpielāgo savi pakalpojumi globalizācijas un klimata izmaiņām, kā arī jāizmanto ar digitalizāciju saistītās iespējas. Lauku un mazapdzīvotās teritorijas digitalizācijas jomā bieži tiek raksturotas kā atpalikušas no blīvi apdzīvotiem reģioniem, dēvējot to par “digitālo plaisu”. Tas attiecas gan uz digitālās infrastruktūras pieejamību, gan digitālo tehnoloģiju izmantošanu iedzīvotāju vidū. Nomaļos reģionos cilvēkiem ir ierobežota piekļuve kvalitatīvai informācijai un nepietiekams iedrošinājums, lai veiktu izsvērtu karjeras izvēli un šiem cilvēkiem būtu nepieciešams individuāls padomdevēja atbalsts. Lai novērstu trūkumus iedzīvotāju spējā aizsargāt un popularizēt savus radītos darbus, māksliniekiem un vēsturisko amata prasmju zinātājiem ir jāiegūst zināšanas par digitālajām tehnoloģijām, sociālajiem medijiem, stratēģiskā mārketinga prasmēm un zīmolu izmantošanu.

Lauku apvidos digitālo prasmju attīstība nav pieejama formālās izglītības veidā klātienē, tādēļ tā ir jāorganizē tiešsaistē. 21.gadsimta darba un sadzīves prasmes ir komunikācija, sadarbība, kritiskā domāšana un radošums un tieši radošajās un tradicionālajās industrijās, kurās strādā darbinieki ar labi attīstītu kritisko domāšanu, ir nepieciešams vairāk prasmju, lai sekmētu viņu radošo kompetenci.

 

Šobrīd aktuālā Datu Aizsardzības regula (GDPR) prasa aizsargāt māksliniecisko saturu, sociālo mediju loma mazumtirdzniecībā strauji pieaug visos reģionos un paaudzēs, kā arī sociālie mediji ir izvirzījuši e-komerciju uzmanības centrā. Mentorings palīdz profesionāļiem pārvarēt bailes no neveiksmēm digitālajā vidē, novērš vientulību, kas vienmēr ir pastāvējusi mākslas profesijās, karjeras konsultācijas palielina pārliecību un veicina radošo kompetenci.

Projekta mērķi:

·        Pedagoģiskais atbalsts pieaugušiem izglītojamajiem, kuri strādā radošajās un tradicionālajās nozarēs;

·        Veicināt dalību digitālajā izglītībā, prasmju apgūšanā un “Open Badge” kopienā;

·        Nodrošināt digitālo prasmju apguves rīkus treneriem, lai aizpildītu plaisu starp darba piedāvājumu un pieprasījumu;

·        Veicināt inovatīvu mācību praksi, līdzcilvēku atbalstu un tiešsaistes diskusijas kultūras profesionāļu vidū;

·        Paaugstināt kompetenču līmeni, pārveidojot galvenos trenerus par mentoriem;

·        Veidot mijiedarbību starp iesaistītajām organizācijām, nacionālajām aģentūrām un Eiropas projektu institūcijām;

·        Radīt sinerģiju starp ieinteresētajām pusē

Ietekme:

Uz izglītojamajiem un organizācijām:

·        Uzlabot savas digitālās stratēģijas, ieskaitot organizatoriskās uzvedības stratēģijas;

·        Uzlabot iemaņas un kompetences, pārliecību par citu dzīves jomu iemaņām;

·        Uzzināt vairāk par citām Eiropas Savienības valstīm un to sabiedrībām;

·        Paplašināt horizontus un kontaktu tīklus, piedaloties starpvalstu projektos un treniņos.

Uz brīvprātīgajiem  treneriem:

·        Uzlabot profesionālo izaugsmi un prasmes;

·        Plašāka izpratne par radošu cilvēku vajadzībām un viņu ideju realizēšanu;

·        Iegūt pieeju jaunam “Open badge ” resursam un tiešsaistes mācībām;

·        Iegūt un uzlabot spējas motivēt izglītojamos.

Uz partneriem un mērķa grupām:

·        Ieguvums no kvalificēta personāla;

·        Gūt jaunas komunikācijas iespējas ar izglītojamajiem un veidus, kā izstrādāt pakalpojumus nākotnē;

·        Gūt labāku priekšstatu par izglītojamo motivāciju un mērķiem;

·        Savstarpēja izpratne par citu dalībnieku darbu un kultūru.