Erasmus+

“Digimentor” projekta mērķis ir palielināt digitālās prasmes radošajās un tradicionālajās industrijās ārpus lielpilsētu teritorijām, tādējādi veicinot Eiropas kultūru un valodu daudzveidību.

Projekts radīts pašapkalpošanās kustību digitālās reklāmas veicināšanai mākslas un kultūras jomā strādājošiem darbiniekiem un uzņēmējiem, piemēram, māksliniekiem, dizaineriem un amatniekiem.

Saskaņā ar Eiropas Savienības 2020.gada stratēģiju, tās lielākā vērtība ir iedzīvotāji kombinācijā ar gudru un atbildīgu esošo resursu izmantošanu. Saskaņā ar Pasaules Bankas datiem, kultūras un radošās industrijas nodrošina nozīmīgu daļu no pasaules IKP un tie ir 7%. 2012.gada EUROSTAT ziņojums liecina, ka kultūras un radošās industrijas ir nodrošinājušas 535 miljardu EUR ienākumus, kas sastāda 4,2% no kopējā Eiropas Savienības IKP. Šajās jomās ir trešais lielākais nodarbinātības līmenis uzreiz aiz būvniecības un pakalpojumu sniegšanas. 

Paredzams, ka trešdaļa darbavietu tiks automatizētas, it īpaši lauku reģionos, taču kultūras un radošo industriju automatizācijas risks ir zem vidējā. Lai cīnītos ar demogrāfiskajām un tehnoloģiskajām problēmām Eiropas darba tirgū, radošo un tradicionālo nozaru organizācijām lauku apvidos ir jāpielāgo savi pakalpojumi globalizācijas un klimata izmaiņām, kā arī jāizmanto ar digitalizāciju saistītās iespējas. Lauku un mazapdzīvotās teritorijas digitalizācijas jomā bieži tiek raksturotas kā atpalikušas no blīvi apdzīvotiem reģioniem, dēvējot to par “digitālo plaisu”. Tas attiecas gan uz digitālās infrastruktūras pieejamību, gan digitālo tehnoloģiju izmantošanu iedzīvotāju vidū. Nomaļos reģionos cilvēkiem ir ierobežota piekļuve kvalitatīvai informācijai un nepietiekams iedrošinājums, lai veiktu izsvērtu karjeras izvēli un šiem cilvēkiem būtu nepieciešams individuāls padomdevēja atbalsts. Lai novērstu trūkumus iedzīvotāju spējā aizsargāt un popularizēt savus radītos darbus, māksliniekiem un vēsturisko amata prasmju zinātājiem ir jāiegūst zināšanas par digitālajām tehnoloģijām, sociālajiem medijiem, stratēģiskā mārketinga prasmēm un zīmolu izmantošanu.

Lauku apvidos digitālo prasmju attīstība nav pieejama formālās izglītības veidā klātienē, tādēļ tā ir jāorganizē tiešsaistē. 21.gadsimta darba un sadzīves prasmes ir komunikācija, sadarbība, kritiskā domāšana un radošums un tieši radošajās un tradicionālajās industrijās, kurās strādā darbinieki ar labi attīstītu kritisko domāšanu, ir nepieciešams vairāk prasmju, lai sekmētu viņu radošo kompetenci.

Šobrīd aktuālā Datu Aizsardzības regula (GDPR) prasa aizsargāt māksliniecisko saturu, sociālo mediju loma mazumtirdzniecībā strauji pieaug visos reģionos un paaudzēs, kā arī sociālie mediji ir izvirzījuši e-komerciju uzmanības centrā. Mentorings palīdz profesionāļiem pārvarēt bailes no neveiksmēm digitālajā vidē, novērš vientulību, kas vienmēr ir pastāvējusi mākslas profesijās, karjeras konsultācijas palielina pārliecību un veicina radošo kompetenci.

Projekta mērķi:

·        Pedagoģiskais atbalsts pieaugušiem izglītojamajiem, kuri strādā radošajās un tradicionālajās nozarēs;

·        Veicināt dalību digitālajā izglītībā, prasmju apgūšanā un “Open Badge” kopienā;

·        Nodrošināt digitālo prasmju apguves rīkus treneriem, lai aizpildītu plaisu starp darba piedāvājumu un pieprasījumu;

·        Veicināt inovatīvu mācību praksi, līdzcilvēku atbalstu un tiešsaistes diskusijas kultūras profesionāļu vidū;

·        Paaugstināt kompetenču līmeni, pārveidojot galvenos trenerus par mentoriem;

·        Veidot mijiedarbību starp iesaistītajām organizācijām, nacionālajām aģentūrām un Eiropas projektu institūcijām;

·        Radīt sinerģiju starp ieinteresētajām pusē

Ietekme:

Uz izglītojamajiem un organizācijām:

·        Uzlabot savas digitālās stratēģijas, ieskaitot organizatoriskās uzvedības stratēģijas;

·        Uzlabot iemaņas un kompetences, pārliecību par citu dzīves jomu iemaņām;

·        Uzzināt vairāk par citām Eiropas Savienības valstīm un to sabiedrībām;

·        Paplašināt horizontus un kontaktu tīklus, piedaloties starpvalstu projektos un treniņos.

Uz brīvprātīgajiem  treneriem:

·        Uzlabot profesionālo izaugsmi un prasmes;

·        Plašāka izpratne par radošu cilvēku vajadzībām un viņu ideju realizēšanu;

·        Iegūt pieeju jaunam “Open badge ” resursam un tiešsaistes mācībām;

·        Iegūt un uzlabot spējas motivēt izglītojamos.

Uz partneriem un mērķa grupām:

·        Ieguvums no kvalificēta personāla;

·        Gūt jaunas komunikācijas iespējas ar izglītojamajiem un veidus, kā izstrādāt pakalpojumus nākotnē;

·        Gūt labāku priekšstatu par izglītojamo motivāciju un mērķiem;

·        Savstarpēja izpratne par citu dalībnieku darbu un kultūru.