UAP Latgale

Projekta nosaukums: Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā (akronīms: UAP Latgale)

Projekta  iesniedzējs: Latgales plānošanas reģions (LPR)

Partneri: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), Norvēģijas Karalistes Agderes reģionālā līmeņa pašvaldība (ARP)

Projekta mērķis: vietējās attīstības veicināšana Latgales plānošanas reģionā (LPR), stiprinot LPR un tajā ietilpstošo pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības jautājumos un īstenojot pasākumus nodarbinātības un uzņēmējspēju veicināšanai.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 405 964; LPR izmaksas  EUR 1 114 405

Mērķa grupas ir LPR, pašvaldības, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, to starpā organizācijas, kas pārstāv darba ņēmējus, arodbiedrības, jaunieši un fiziskās personas.

Īstenošanas laiks: 25.05.2021. – 24.04.2024.

Projekta galvenās aktivitātes:

1. LPR uzņēmējdarbības centra un pašvaldību kapacitātes stiprināšana

Aktivitātes mērķis ir aktivizēt vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, pašvaldību iestādēm, finanšu sektoru un nevalstisko sektoru, lai veicinātu uzņēmējdarbību un paaugstinātu Latgales reģiona attīstības līmeni. Aktivitātes galvenais darbības virziens ir vērsts uz uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas pilnveidošanu Latgales reģionā, uz Latgales uzņēmējdarbības atbalsta centra tehniskās kapacitātes stiprināšanu. Tiks organizēti semināri un diskusijas par tēmām, kas stiprina pašvaldību darbinieku kapacitāti, to spējas patstāvīgi sniegt konsultatīvu atbalstu par konkurētspējīgas uzņēmējdarbības izveidi un attīstību, jaunu biznesa modeļu formām idejas komercializēšanai, risku pārvaldību uzņēmējdarbībā, radošas domāšanas metodēm biznesa idejas pilnveidei, investīciju piesaistes un inovācijas atbalsta instrumentiem u.c. jautājumiem. Savukārt, lai sekmīgāk veiktu Latgales reģiona attīstības plānošanu, projekta partneris VARAM veiks reģiona sociālekonomiskās attīstības potenciāla izvērtējumu, kā arī rekomendāciju izstrādi nākotnes atbalsta instrumentiem teritoriju sociālekonomiskās attīstības veicināšanai speciālajās ekonomiskajās zonās Latgalē.

 2. Reģionālās atpazīstamības veicināšanas aktivitātes

Aktivitātes mērķis ir popularizēt Latgales reģionu kā pievilcīgu vietu uzņēmējdarbībai un stiprināt reģiona uzņēmējdarbības potenciālu. Aktivitātes galvenais darbības virziens tiks vērsts uz LPR un Latgales pašvaldību uzņēmējdarbības popularizēšanu vietējā un starptautiskā mērogā, organizējot atpazīstamības veicināšanas pasākumus un piedaloties investīciju veicināšanas pasākumos ārvalstīs. Aktivitātes ietvaros paredzētas dažādas apakšaktivitātes, piemēram, Latgales Pārstāvniecības Rīgā darbības nodrošināšana un dažādi pasākumi pārstāvniecībā, Latgales dienas Latvijā, LPR dalība un pašvaldību pārstāvēšana investīciju forumos, mārketinga materiālu izstrāde u.c.

3. Reģionālais jauniešu uzņēmējdarbības mentorings

Aktivitātes mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības konkurētspējas celšanu, jauniešu motivēšanu integrēties darba tirgū un spert soļus savas uzņēmējdarbības uzsākšanā. Jauniešu mentoringa pasākumi iekļaus tematiskos uzņēmējdarbības motivācijas pasākumus un nometnes, kuru laikā, piesaistot pieredzējušus mentorus, jaunieši attīstīs komunikācijas un iniciatīvas prasmes, iegūs zināšanas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Aktivitātes ietvaros paredzētas dažādas apakšaktivitātes, piemēram, jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas nometnes, diskusijas par uzņēmējdarbību jauniešiem.

4. Atbalsts nodarbinātības un konkurētspējas palielināšanai, īstenojot reģionam specifiskas aktivitātes

Aktivitātes mērķis ir palielināt nodarbinātības iespējas reģionā un stiprināt Latgales reģiona konkurētspēju. Aktivitātes ietvaros tiks organizēti informatīvi semināri esošiem un topošiem uzņēmējiem, lai sniegtu zināšanas, dalītos pieredzē par biznesa attīstības un konkurētspējas jautājumiem. Apmācību procesa ietvaros veiksmīgākie dalībnieki tiks motivēti/atbalstīti nodarboties ar uzņēmējdarbību Latgales reģionā jaunu un reģionam specifisku ideju izstrādē. Nodarbinātības veicināšanas un konkurētspējas palielināšanas nolūkā plānots izstrādāt un ieviest reģionam specifisku risinājumu – interešu izglītības programmas uzņēmējdarbības jomā. Uzņēmējdarbības izglītības stiprināšana bērnu un jauniešu vidū pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vides dinamiku reģiona ekonomikā. Programmas tiks izstrādātas 4 vecuma grupām: pirmsskolas vecuma bērniem, 1.-4. klases vecuma bērniem, 5.-9. klases vecuma bērniem un 10.-12.klases jauniešiem. Norvēģijas partneru galvenais fokuss tiks vērsts uz programmas izstrādi 10.-12. klases jauniešiem.  Aktivitātes ietvaros paredzētas dažādas apakšaktivitātes, piemēram, informatīvi semināri par uzņēmējdarbības aktuāliem jautājumiem, inovatīvu biznesa ideju konkurss Latgales reģionā, interešu izglītības programmu uzņēmējdarbības jomā izstrāde un ieviešana.

5. Publicitāte

Aktivitātes ietvaros tiks veicināta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atpazīstamība un Norvēģijas partneru loma projekta mērķa un programmas mērķu sasniegšanā, informēta sabiedrība un projekta mērķa grupas par projekta aktivitāšu saturu un ieguvumiem. Piemēram, notiks sabiedrības informēšana vietējos un nacionālajos medijos, sabiedrības informēšana ar  video sižetu palīdzību, sabiedrības informēšana LPR, VARAM un ARP tīmekļa vietnēs, kā arī tiks izveidots un uzturēts lietotāja profils sociālajā tīklā Facebook.

Latgales plānošanas reģions projekta Latgale biznesam/UAP Latgale ietvaros organizētais inovatīvu biznesa ideju konkurss “Nākotnes atslēga 2022”, kur gan jaunieši, gan pieaugušie prezentēja savas biznesa idejas.

Schedule Your Growth with Us

Empower Your Future, Today

Ready to take your business to the next level? Connect with us now and discover how our tailored solutions can drive your company’s growth. Fill out the form to schedule a consultation and start your journey towards success.

Contact Information
Your Company's Needs