Inese Blanka

Inese Blanka – Mg.hist., MBA vadībzinātnē, zinātniskā grāda pretendente, ar ilggadīgu profesionālo darba pieredzi gan pasniedzēja darbā, gan  dokumentu un arhīvu pārvaldībās jomā valsts institūcijās, iestādēs un organizācijās. Piedalījusies normatīvo aktu izstrādē dokumentu un arhīvu pārvaldībā strādājot Kultūras ministrijā. Ir liela praktiskā darba pieredze darbā ar dokumentiem dokumentu pārvaldībā, biroja darba organizācijā un to saglabāšanu arhīvā.

Schedule Your Growth with Us

Empower Your Future, Today

Ready to take your business to the next level? Connect with us now and discover how our tailored solutions can drive your company’s growth. Fill out the form to schedule a consultation and start your journey towards success.

Contact Information
Your Company's Needs