Politikas rekomendācijas pieaugušo izglītības attīstībai Latvijā

Īstenojot vērienīgu pētījumu, SIA “Magnetic Professional” komanda ir formulējusi politikas rekomendācijas, kas ir vērstas uz pieaugušo izglītības sektora attīstību Latvijā. Rekomendācijas ir izstrādātas, balstoties uz labās pieredzes analīzi Baltijas jūras reģiona valstīs, 60 izglītības iestāžu aptauju, kā arī vairāku pieaugušo izglītības ekspertu intervijām.

Politikas rekomendācijas ir sistematizētas vairākās kategorijās:

1. Valsts politika un kapacitātes stiprināšana

Rekomendācijas ietver pieaugušo izglītības politikas prioritizēšanu, finansējuma palielināšanu, kā arī dažādu atbalsta instrumentu salāgošanu, komunikācijas uzlabošanu un pašvaldību kapacitātes stiprināšanu. Tāpat tiek rekomendēts ieviest individuālo kontu pieeju un sekmēt pieaugušo izglītības digitalizāciju.

2. Normatīvo tiesību aktu grozījumi

Tiek rekomendēts precizēt jēdzienus Izglītības likumā un Autortiesību likumā, lai mazinātu šķēršļus pieaugušo izglītības digitalizācijai, kā arī pārskatīt normas par programmu apjomu, ko var īstenot attālināti.

3. Kvalitātes nodrošināšana

Lai uzlabotu pieaugušo izglītības kvalitāti, tiek rekomendēts paaugstināt prasības pedagogiem, kā arī paplašināt profesionālās pilnveides iespējas pašiem pedagogiem.

4. Atbalsts pieaugušo izglītības centriem

Rekomendācijas ietver plašāku digitālo materiālu izstrādi, kurus varētu izmantot mācību centri, sniegt atbalstu mācību centru digitalizācijai, attīstīt atbalsta instrumentus, kuri ietver mirko mācību īstenošanu, kā arī strādāt pie taisnīgas atalgojuma politikas izstrādes pedagogiem, ietverot tālmācības kursu vai komponenšu izstrādi.

 

Plašāks rekomendāciju izklāsts ir pieejams:

Pētījums veikts pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma “Tiešsaistes pieaugušo izglītības attīstība Latvijas reģionu digitalizācijai un ekonomiskajai izaugsmei, reaģējot uz COVID-19” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/616) ietvaros, kuru īsteno izglītības iestāde SIA “Magnetic Professional”. Plašāka informācija par pētījumu: https://magneticpro.lv/postdoc/

Publicēts: 06.02.2023

Schedule Your Growth with Us

Empower Your Future, Today

Ready to take your business to the next level? Connect with us now and discover how our tailored solutions can drive your company’s growth. Fill out the form to schedule a consultation and start your journey towards success.

Contact Information
Your Company's Needs